full
color
http://oponygtradial.pl/wp-content/themes/anya-installable/
http://oponygtradial.pl/
#d63b33
style1

Regulamin promocji

1. Przedmiot regulaminu:

1.1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady i warunki akcji promocyjnej „Darmowa wymiana Opon GT Radial w razie uszkodzenia” („Promocja”).
1.2. Celem Promocji jest promowanie sprzedaży opon GT Radial z oferty Organizatora oraz premiowanie nabywców opon GT Radial za zakupy i serwisowanie opon dokonywane w Autoryzowanych Serwisach GT Radial.

2. Organizator
Organizatorem Promocji jest Colmec sp. z o.o. z siedzibą w Rudnie (83-121), ul. Przemysłowa 5, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, Wydział VII Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000161481, o kapitale zakładowym 689 000,00 zł, NIP 5930100974 („Colmec”).

3. Definicje
Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia mają następujące znaczenie:
3.1. Opony – wszystkie opony osobowe, dostawcze i 4×4 marki GT Radial, bez względu na rocznik produkcji i przeznaczenie. Promocją objęte są wyłącznie Opony dystrybuowane przez Autoryzowany Serwis. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Opon biorących udział w Promocji w każdym momencie trwania Promocji poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronie www.oponygtradial.pl;
3.2. Autoryzowany Serwis – oznacza to jednego z autoryzowanych polskich dystrybutorów Opon, współpracujących z Organizatorem i świadczących usługi serwisowe Opon. Lista Autoryzowanych Serwisów jest dostępna na stronie www.oponygtradial.pl;

3.3. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym przedsiębiorcy i konsumenci;
3.4. Karta Klienta – plastikowa karta oznaczona indywidualnym numerem, zawierająca następujące dane: rozmiar Opon, liczbę Opon, nazwę bieżnika Opon, datę zakupu Opon, wpisy dat dokonania przeglądów po 3 i 15 miesiącach od dnia zakupu Opon, potwierdzone podpisem Autoryzowanego Serwisu oraz numerem rejestracyjnym pojazdu;
3.5. Organizator – Colmec;
3.6. Uczestnik – Klient, który dokonał nabycia Opon w Autoryzowanym Serwisie.

4. Warunki udziału w Promocji
4.1. Klient może wziąć udział w Promocji o ile spełni łącznie następujące warunki:
4.1.1. dokona zakupu Opon w Autoryzowanym Serwisie w czasie trwania Promocji i będzie posiadał dowód zakupu w postaci paragonu lub faktury VAT;
4.1.2. dwa razy dokona kontroli zakupionych Opon w dowolnym Autoryzowanym Serwisie, z tym, że Przegląd Opon musi zostać potwierdzony przez Autoryzowany Serwis na Karcie Klienta, zaś:
4.1.2.1. pierwsza kontrola Opon musi nastąpić po co najmniej 3 miesiącach od daty ich zakupu, ale nie później niż 6 miesięcy od zakupu;
4.1.2.2. druga kontrola Opon musi nastąpić po co najmniej 15 miesiącach od daty zakupu, ale nie później niż przed upływem 18 miesięcy od zakupu.
4.2. Udział w Promocji jest całkowicie dobrowolny.
4.3. Brak lub opóźnienie w przeprowadzeniu któregokolwiek z przeglądów, o którym mowa w pkt 4.1.2. powyżej powoduje niespełnienie warunku udziału w Promocji
i utratę możliwości darmowej wymiany uszkodzonej Opony.

5. Zasady, czas trwania i zakres Promocji
5.1. Promocja trwa od 01.11.2015 r. do odwołania.
5.2. O zakończeniu Promocji Organizator powiadomi Klientów (Uczestników) przez ogłoszenie takiej informacji na stronie www.oponygtradial.pl, w terminie nie krótszym niż 30 dni przed datą zakończenia Promocji.
5.3. W ramach Promocji Uczestnik jest uprawniony do darmowej wymiany Opon w razie ich uszkodzenia. Uszkodzona Opona zostanie niezwłocznie wymieniona
na nową po pozytywnej weryfikacji uszkodzenia przez Autoryzowany Serwis.
5.4. W przypadku braku Opony na stanie, Autoryzowany Serwis w ciągu 5 dni roboczych ma obowiązek sprowadzenia nowej Opony. Jeśli Opona będzie niedostępna lub czas dostawy przekroczy 5 dni roboczych, Uczestnikowi przysługuje zwrot ceny zakupu. Zwrot ceny jest możliwy jedynie w Autoryzowanym Serwisie, w którym Opona została zakupiona.
5.5. W przypadku przerwania produkcji uszkodzonej Opony, Organizator zastrzega sobie prawo do wymiany uszkodzonej Opony na oponę podobną, wolną od wad.
5.6. Promocja obowiązuje przez 18 miesięcy licząc od daty zakupu Opon i obejmuje każdą z Opon zakupionych oraz zamontowanych wyłącznie w Autoryzowanych Serwisach.
5.7. Do skorzystania z uprawnienia do wymiany Opony konieczne jest zgłoszenie się Uczestnika do Autoryzowanego Serwisu najpóźniej w dniu upływu terminu
18 miesięcy licząc od daty zakupu Opon.
5.8. Zgłoszenie uszkodzenia Opony po upływie terminu 18 miesięcy od daty zakupu nie uprawnia Uczestnika do wymiany Opon.
5.9. Promocja obejmuje darmową wymianę Opony na nową w razie:
5.9.1. uszkodzenia mechanicznego powstałego w trakcie normalnej eksploatacji Opon i powstałego w wyniku uderzenia np. najazd na krawężnik, uszkodzenie
Opony przez złą nawierzchnię jezdni;
5.10. W przypadku uszkodzenia Opony wymagane jest przedstawienie w Autoryzowanym Serwisie:
5.10.1. uszkodzonej Opony ,
5.10.2. dokumentu potwierdzającego zakup Opony w Autoryzowanym Serwisie (paragon/faktura),
5.10.3. dokumentu potwierdzającego montaż Opony w Autoryzowanym Serwisie (paragon/faktura),
5.10.4. wypełnionej Karty Klienta. Po weryfikacji Karta Klienta zostanie zwrócona Uczestnikowi.

6. Wyłączenia promocji
6.1. Darmowa wymiana Opon na nowe nie obejmuje:
6.1.1. Opon w których wysokość rzeźby bieżnika jest mniejsza niż 4 mm;
6.1.2. nieprawidłowego montażu i demontażu Opony;
6.1.3. nieprawidłowej eksploatacji Opony;
6.1.4. eksploatacji Opony niezgodnie z przeznaczeniem, np. zamontowaniu Opony na niewłaściwej obręczy;
6.1.5. złego stanu technicznego pojazdu w tym nieprawidłowej geometrii zawieszenia, wadliwej zbieżności kół, wadliwych, uszkodzonych lub zużytych
amortyzatorów, hamulców, sprężyn albo innych elementów zawieszenia;
6.1.6. przeciążenia Opony i eksploatacji na niewłaściwym ciśnieniu (za wysokie lub zbyt niskie) w stosunku do zalecanych przez producenta lub Organizatora;
6.1.7. nieprawidłowego przechowywania Opon, w tym nie zabezpieczenia ich przed działaniem substancji żrących, ropopochodnych, ozonu oraz działaniem
temperatur powodujących degradację gumy;
6.1.8. nieprawidłowego transportu Opony przez Klienta;
6.1.9. nieprawidłowej techniki jazdy a w szczególności gwałtownego hamowania, przyśpieszania i jazdy z zablokowanymi kołami;
6.1.10. umyślnego działania powodującego uszkodzenie Opony;
6.1.11. aktów wandalizmu;
6.1.12. działania ognia;
6.1.13. użycia Opon w sporcie lub do współzawodnictwa mającego cechy współzawodnictwa sportowego;
6.1.14. utraty przez Opony walorów estetycznych lub innych pozaużytkowych.
6.2. Promocją nie są objęte również wszelkie koszty wynikające z uszkodzenia Opony, w tym m.in.: koszty montażu Opon, naprawy Opon, szkody materialne i osobowe, koszty dostarczenia Opon do Autoryzowanego Serwisu, uszkodzenia możliwe do usunięcia w wyniku np. przebicia Opony.
6.3. Promocja obejmuje Opony sprzedane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej o ile są zainstalowane i używane przez Klienta na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Zainstalowanie i/lub używanie Opon w innym kraju wyłącza odpowiedzialność Organizatora z tytułu Promocji.

7. Ograniczenia odpowiedzialności Colmec, utrata uprawnień z Promocji
7.1. Utratę uprawnień wynikających z Promocji w każdym wypadku powoduje: stwierdzenie naruszenia Karty Klienta, jakiekolwiek przeróbki czy poprawki na Karcie Klienta, dokonywanie przeróbek lub napraw Opon poza Autoryzowanym Serwisem – powstałe z przyczyn leżących po stronie Klienta.
7.2. Odpowiedzialność Colmec względem Uczestnika z tytułu Promocji ogranicza się do wartości Opony ustalonej według ceny detalicznej z dnia zakupu i nie obejmuje szkód powstałych w związku z jej uszkodzeniem lub wadliwym działaniem.
7.3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione przez Uczestnika w związku z uczestnictwem w Promocji.
7.4. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Promocji, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.
7.5. Uczestnikowi przysługuje wymiana maksymalnie 4 szt. Opon w trakcie trwania Promocji.
7.6. Wymienione Opony nie są objęte Promocją. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady, czy gwarancji jakości opon wydanych Uczestnikowi
w ramach Promocji (tj. Opon na które Autoryzowany Serwis wymienił uszkodzone Opony).

8. Postanowienia końcowe
8.1. Promocja podlega prawu Rzeczypospolitej Polskiej.
8.2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Promocji i obowiązuje do czasu jej zakończenia.
8.3. Regulamin jest dostępny na stronie www.oponygtradial.pl.
8.4. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady i warunki udziału w Promocji. Wszelkie materiały promocyjne lub reklamowe mają jedynie charakter informacyjny i nie mogą stanowić podstawy do wysuwania w stosunku do Organizatora jakichkolwiek roszczeń.
8.5. Wszelkie spory wynikające z uczestnictwa w Promocji, których nie uda się załatwić w sposób polubowny, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
8.6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu oraz do zawieszenia lub wcześniejszego zakończenia Promocji przez ogłoszenie takiej informacji
na stronie www.oponygtradial.pl, z zachowaniem 30 dniowego okresu poprzedzającego wprowadzenie zmian lub zawieszenie albo zakończenie.
8.7. Zmiany Regulaminu, zawieszenie oraz zakończenie Promocji nie wpływają na uprawnienia Uczestników do uzyskania darmowej wymiany Opony nabyte przez nich przed dokonaniem zmiany lub ogłoszonym terminem zawieszenia lub zakończenia Promocji, które to uprawnienia będą w pełni respektowane przez Organizatora.
8.8. Promocja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej lub gwarancji. Klient może wykonywać uprawnienia z tytułu udziału w Promocji niezależnie od uprawnień przysługujących mu wobec Autoryzowanych Serwisów z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy sprzedanej lub gwarancji.

dropdown
Ładowanie strony...
link_magnifier
#878787
on
fadeInDown
loading
#878787
off